دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

اهداف نسیم دانش

Image

اهداف نسیم دانش:

ما فرزندانی را تربیت خواهیم کرد که:
تعقل سیره راهشان باشد
تفکر شیوه زندگی
و تحرک، پویایی و شادابی همراه با حفظ اخلاقیات، ابزار رسیدن آنها به موفقیت در کارهایشان

ما انسان هایی را برای جامعه پرورش خواهیم داد که:
همزمان با تعالی ذهنی، تعالی جسمانی نیز داشته باشند.
همزمان با حفظ اخلاقیات، جسور، شجاع و آرمان گرا باشند.
همزمان با تکیه بر خصوصیات فردی و نظرات شخصی، تیم محور و سبقت گیرنده در کار گروهی باشند.
و همزمان با سردادن شعار و نظم در گفتار، شعور و عمل گرایی را سرلوحه امور خود قرار دهند.