دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

اهداف افق نسیم دانش

Image

اهداف نسیم دانش:

داشتن ایرانی توسعه یافته است که در آن همه فرزندان کشور،در هر نقطه و با هر سطح اقتصادی و پایگاه اجتماعی بتوانند با شناسایی استعداد های خود و تلاش برای به فعلیت رساندن آنها، به عنصری موثر برای تغییر و تعالی خود، خانواده، جامعه و جهان پیرامون تبدیل شوند.
ارزش های آموزشی نهفته در آرمان افق نسیم دانش عبارتند از:
*عدالت آموزشی
*شناسایی و پرورش استعدادها
*بالندگی مداوم با توان ایجاد تغییر و مفید بودن برای خود، خانواده،جامعه،کشور،محیط زیست و جهان هستی