دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

ماموریت نسیم دانش

Image

بیانیه ماموریت:

گروه آموزشی افق نسیم دانش با انگیزه تلاش برای تحول در زیر ساخت های فکری و رفتاری جامعه و تربیت نسلی که قادر به تحول جامعه خویش است فعالیت خود را آغاز کرده است.
افق نسیم دانش با دخیل دانستن ذی نفعان و بازیگران آموزشی همچون دانش آموز،معلم مدرسه ،خانواده و با اتکا به شبکه سازی دیجیتالی بین آنها معلم به تربیت نسلی تحول ساز است و این امر را از طریق ایجاد آموزش در پارادایم نوین و بستر هم دیجیتالی و هم سنتی با بهره گیری از معرفت شناسی و شیوه های نوین آموزشی پی می گیرد.
آرمان افق نسیم دانش، داشتن ایرانی توسعه یافته است که در آن همه فرزندان کشور،در هر نقطه و با هر سطح اقتصادی و پایگاه اجتماعی بتوانند با شناسایی استعداد های خود و تلاش برای به فعلیت رساندن آنها،به عنصری موثر برای تغییر و تعالی خود،خانواده،جامعه و جهان پیرامون تبدیل شوند.
ارزش های آموزشی نهفته در آرمان افق نسیم دانش عبارتند از:

عدالت آموزشی،

شناسایی و پرورش استعدادها،

بالندگی مداوم با توان ایجاد تغییر و مفید بودن برای خود،خانواده،جامعه،کشور،محیط زیست و جهان هستی.