دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

ماموریت نسیم دانش

Image

بیانیه ماموریت:

نسیم دانش ماموریت دارد ساختارها، منابع و زیر ساخت های مختلف را به گونه ای بکار گیرد که دانش آموزان در طول دوران تحصیل به نسبت طول زمان برخورداری از خدمات آموزشی و تربیتی در شخص های توانمندی زیر دارای مزیت رقابتی باشند:
- توانمندی های اخلاقی، رفتاری و شخصیتی (برای کنترل و استفاده شایسته از سایر توانمندی ها)
- مهارت های ارتباطی، آگاهی های اجتمای و قدرت تحلیل برتر
- مهارت های لازم کارآفرینی
- آمادگی های لازم برای ادامه تحصیل
- مهارت های فنی زندگی
- مهارت های شهروندی
- تسلط به زبان انگلیسی
- تسلط به کامپیوتر
- تسلط حرفه ای به یک مهارت هنری، ورزشی یا علمی