دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

ساختار

هیئت موسس دبستان نسیم دانش
کادر اداری دبستان نسیم دانش
کادر آموزشی دبستان نسیم دانش