دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

كادر اداری

ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیمحل تحصیلسمتسابقهتصویر
1
زهرا سراداری
مدیر داخلی
6 سال
زهرا سراداری