دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

كادر اداری

ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیمحل تحصیلسمتسابقهتصویر
1
حسن حاج حیدری
مدیر مدرسه
30 سال
2
زهرا سراداری
مدیر داخلی
6 سال
زهرا سراداری
4
الهام پاکزاد
معاون اجرایی- معاون فناوری
14 سال
5
المیرا اشرف زاده
معاون اداری مالی
10 سال
6
سحر صالحی
معاون آموزشی
24 سال