دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

كادر آموزشی

ردیفنام و نام خانوادگیسمتسابقهتصویر
1

زهرا شیرازی
مدرس پیش دبستانی
6 سال

2
سودابه سعدالدین
مدرس پایه اول
١5 سال
سودابه سعدالدین
3
زهره بهرنگ
مدرس پایه دوم
4
سعیده یوسفیان
مدرس پایه سوم
5
فاطمه فخارزاده
مدرس پایه چهارم
6
شهلا مظفری
مدرس پایه پنجم
7
زهره یگانه
مدرس پایه ششم
24 سال
زهره یگانه