دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

هیئت موسس

ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیمحل تحصیلسمتتصویر
1
فرهاد شاهپسندزاده
فوق لیسانس
مهندسی مالی
دانشگاه تهران
ریاست هیئت مدیره و مدیریت
فرهاد شاهپسندزاده