دبستان و پیش دبستان هوشمند غیر دولتی پسرانه نسیم دانش

هیئت موسس

ردیفنام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلیمحل تحصیلسمتتصویر

1

فرهاد شاهپسندزاده

فوق لیسانس

مهندسی مالی

دانشگاه تهران

ریاست هیئت مدیره و مدیریت
فرهاد شاهپسندزاده

2

حسن حاج حیدری

نماینده حقوقی و عضو هیئت مدیره